AEG A62300HLW0 Freezer korisnički priručnik

Korisnički priručnik za uređaj AEG A62300HLW0 Freezer

AEG A62300HLW0 Freezer korisnički priručnik

Ekstrakta sadržaja

Sadržaj Sažetak na stranici br. 1

A62300HLW0NLENFRDEVRIESKISTCHEST FREEZERCONGÉLATEUR COFFREGEFRIERTRUHEGEBRUIKSAANWIJZINGUSER MANUALNOTICE D'UTILISATIONBENUTZERINFORMATION2214061

Sadržaj Sažetak na stranici br. 2

2INHOUD47891011131415181920VEILIGHEIDSINFORMATIEBESCHRIJVING VAN HET PRODUCTBEDIENINGBEDIENINGSPANEELHET EERSTE GEBRUIKDAGELIJKS GEBRUIKNUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPSONDERHOUD EN REINIGINGPROBLEMEN OPLOSSENMONTAGEGELUIDENTECHNISCHE GEGEVENSMILIEUBESCHERMINGRecycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikteverzamelcontainer om het te recyclen.Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval vanelektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

Sadržaj Sažetak na stranici br. 3

NEDERLANDS3VOOR PERFECTE RESULTATENBedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen omvele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het levengemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kuntprofiteren.ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELENIn de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEGmooi te houden en perfect

Sadržaj Sažetak na stranici br. 4

4VEILIGHEIDSINFORMATIEIn het belang van uw veiligheid en omeen correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens hetapparaat te installeren en in gebruik tenemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusiefde tips en waarschuwingen, grondigdoorleest. Om onnodige vergissingen enongevallen te voorkomen is het belangrijkervoor te zorgen dat alle mensen die hetapparaat gebruiken, volledig bekend zijnmet de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies enzorg ervoo

Sadržaj Sažetak na stranici br. 5

NEDERLANDSWAARSCHUWING!Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen dooreen erkende onderhoudsdienst ofgekwalificeerd onderhoudspersoneel.1.••••Het netsnoer mag niet verlengdworden.2. Verzeker u ervan dat de stekkerniet platgedrukt of beschadigdwordt door de achterkant van hetapparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhitraken en brand veroorzaken.3. Verzeker u ervan dat u de stekkervan het apparaa

Sadržaj Sažetak na stranici br. 6

6• Zorg ervoor dat de stekker na installatievan het apparaat toegankelijk is.ONDERHOUD• Alle elektrotechnische werkzaamhedendie noodzakelijk zijn voor het uitvoerenvan onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competentpersoon.• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik teworden gemaakt van originele reserveonderdelen.BESCHERMING VAN HETMILIEUDit apparaat bevat geen gassendie d

Sadržaj Sažetak na stranici br. 7

NEDERLANDS7BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT1298734561 Handgreep deksel6 Dooiwaterafvoer2 Slot7 Klep: gemakkelijk te openen deksel3 Typeplaatje8 Laag vriessysteem4 Kunststof lage verdeler9 Verlichting5 Temperatuurregelaar

Sadržaj Sažetak na stranici br. 8

8BEDIENINGINSCHAKELENSteek de stekker in het stopcontact.Het controlelampje gaat aan.Draai de thermostaatknop naar rechts opeen gemiddelde stand.Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, gaat het alarmlampje branden.UITSCHAKELENDraai om het apparaat uit te zetten detemperatuurregeling naar de OFF positie.TEMPERATUURREGELINGDe temperatuur wordt automatisch geregeld.Ga als volgt te werk om het apparaat inwerking te stellen:• draai de temperatuurregeling naarvoor minimale koude• draai de t

Sadržaj Sažetak na stranici br. 9

NEDERLANDSBEDIENINGSPANEEL121 Alarmlampje hoge temperatuur2 Controlelampje3 FROSTMATIC-lampje4 FROSTMATIC-schakelaarResetschakelaar van het alarmFROSTMATIC -FUNCTIEU kunt de functie FROSTMATIC activerendoor te drukken op de FROSTMATICschakelaar.Het FROSTMATIC-lampje gaat branden.Deze functie stopt automatisch na 52 uur.Het is mogelijk de functie te allen tijde tedeactiveren door te drukken op deFROSTMATIC schakelaar. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit.ALARM HOGE TEMPERATUUREen toename van de tempera

Sadržaj Sažetak na stranici br. 10

10HET EERSTE GEBRUIKDE BINNENKANTSCHOONMAKENVoordat u het apparaat voor de eerstekeer gebruikt, wast u de binnenkant en deinterne accessoires met lauwwarm wateren een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg tenemen. Droog daarna grondig af.Gebruik geen oplosmiddelen ofschuurpoeders. Deze beschadigen de lak.

Sadržaj Sažetak na stranici br. 11

NEDERLANDS11DAGELIJKS GEBRUIKVERS VOEDSEL INVRIEZENHet vriesvak is geschikt voor het invriezenvan vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren endiepgevroren voedsel.Activeer om vers voedsel in te vriezen deFROSTMATIC-functie ten minste 24 uurvoordat u het in te vriezen voedsel in hetvriesvak legt.De maximale hoeveelheid voedsel die in24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (Zie "Technische gegevens").Het invriesproces duurt 24 uur: voeg geduren

Sadržaj Sažetak na stranici br. 12

12Voer om de vriezer af te sluiten de volgende stappen uit:1. druk de sleutel voorzichtig in het slot.2. draai de sleutel met de klok mee naarhet symbool .Voer om de vriezer te openen de volgende stappen uit:1. druk de sleutel voorzichtig in het slot.2. draai de sleutel tegen de klok in naarhet symbool .Reservesleutels zijn verkrijgbaarbij de plaatselijke klantenservice.WAARSCHUWING!Houd de sleutel uit de buurt vankinderen.Zorg ervoor dat u de sleutel uithet slot haalt voordat u een oudapparaat

Sadržaj Sažetak na stranici br. 13

NEDERLANDS13NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPSTIPS VOOR HET INVRIEZENOm u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier eenpaar belangrijke tips:• de maximale hoeveelheid voedsel diein 24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;• het invriesproces duurt 24 uur. Voeggedurende deze periode niet meer inte vriezen voedsel toe;• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;• bereid het voedsel in kleine portiesvoor, zo

Sadržaj Sažetak na stranici br. 14

14ONDERHOUD EN REINIGINGLET OP!Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.Het koelcircuit van dit apparaatbevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegdetechnici.PERIODIEKE REINIGING1.2.3.Schakel het apparaat uit.Trek de stekker uit het stopcontact.Maak het apparaat en toebehoren regelmatig schoon met warm water enneutrale zeep. Maak de afsluiting vanhet deksel voorzichtig schoon.4. Maak het apparaat volle

Sadržaj Sažetak na stranici br. 15

NEDERLANDS15PROBLEMEN OPLOSSENLET OP!Voordat u storingen opspoort, destekker uit het stopcontact trekken.Het opsporen van storingen dieniet in deze handleiding vermeldzijn, dient te worden verricht dooreen gekwalificeerd technicus ofcompetent persoon.Er zijn tijdens de normale werkinggeluiden te horen (compressor,koelcircuit).ProbleemMogelijke oorzaakOplossingHet apparaat maaktlawaai.Het apparaat wordt nietgoed ondersteund.Controleer of het apparaatstabiel staat (alle vier devoetjes moeten op de

Sadržaj Sažetak na stranici br. 16

16ProbleemHet deksel sluit nietvolledig.Mogelijke oorzaakOplossingDe dop van de waterafvoer bevindt zich niet opde juiste plaats.Plaats de dop voor de waterafvoer op de juiste manier.Er is overmatige rijp.Verwijder de overmatigerijp.De pakkingen van het dek- Maak de pakkingen van hetsel zijn vies of plakkerig.deksel schoon.Het deksel wordt geblok- Rangschik de verpakkingenkeerd door voedselverpak- op de juiste wijze, zie dekingen.sticker in het apparaat.Het deksel gaatmoeilijk open.De pakkingen

Sadržaj Sažetak na stranici br. 17

NEDERLANDSProbleemMogelijke oorzaakHet apparaat werktDe stekker zit niet goed inhelemaal niet. Dehet stopcontact.koeling en de verlichting werken niet.17OplossingSluit de stekker goed aan.De stroom bereikt het apparaat niet.Probeer een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan te sluiten.Het apparaat staat nietaan.Schakel het apparaat in.Er staat geen spanning ophet stopcontact (probeereen ander apparaat er opaan te sluiten).Bel een elektriciën.KLANTENSERVICEAls het apparaat nog steeds n

Sadržaj Sažetak na stranici br. 18

18MONTAGEOPSTELLINGWAARSCHUWING!Wanneer u een oud apparaat meteen slot of een vergrendeling ophet deksel afvoert, moet u ervoorzorgen dat dit onklaar wordt gemaakt om te voorkomen dat kleine kinderen erin opgesloten raken.De stekker van het apparaat moetna installatie toegankelijk zijn.Dit apparaat kan in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden, maar voor debeste prestatie kunt u het apparaat beterinstalleren op een plaats waar de omgevingstemperatuur

Sadržaj Sažetak na stranici br. 19

NEDERLANDS19GELUIDENTijdens normaal gebruik hoort u geluiden(compressor, koelmiddelcirculatie).SSSRRR!HISSS!OKBRRR!!BBUBLCLICK!BRRR!BLUBB!K!ICCLCRACK!CLICK!BRRR!BLUBB!

Sadržaj Sažetak na stranici br. 20

20HISSS!SSSRRR!CRACK!HISSS!SSSRRR!CRACK!TECHNISCHE GEGEVENSAfmetingBreedte x hoogte x diepte(mm):876 × 1061 × 665maximale bewaartijd bijstroomuitval48 uurOverige technische informatiewordt vermeld op het typeplatje aan de rechterkant op debuitenkant van het apparaat.

OSTAVITE KOMENTAR